Algemene Voorwaarden 0800 Klusjesman

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Klusbedrijf:
0800-Klusjesman, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren
Opdrachtgever:
Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van 0800-Klusjesman
Opdracht:
Het totaal van de tussen de opdrachtgever en 0800-Klusjesman overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door 0800Klusjesman geleverde materialen
Meer- / minderwerk:
Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs en of die een verandering in de totale werktijd ten gevolg hebben.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en 0800Klusjesman.

Artikel 3: Prijsindicatie (Offerte)

3.1 Een prijsindicatie is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 0800-Klusjesman maakt de prijsindicatie op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en 0800-Klusjesman overeen dat de gemaakte kosten van 0800-Klusjesman worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt het klusbedrijf een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
3.3 In de prijsindicatie worden de bedragen inclusief btw en de btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de prijsindicatie vermeld.
3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsindicatie opgenomen aanbod is het klusbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het klusbedrijf anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht het klusbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 De prijsindicatie is 30 dagen geldig.
3.7 Uitgebrachte prijsindicaties gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8 Kosten prijsindicatie; meestal gratis. Als wij van te voren langs komen om het werk op te nemen en of in te meten voor klussen tot € 2.000 rekenen wij € 80 bij totstandkoming van een klus krijgt de klant 50% terug. Voor klussen boven de € 2.000 spreken we samen  een tarief af.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
• een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
• de (richt-)prijs van het werk;
• de betalingswijze;
4.2 Het klusbedrijf draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de prijsindicatie.
4.3 Het klusbedrijf behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klusbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-klusbedrijf zal worden doorgefactureerd naar de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klusbedrijf ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen klusbedrijf

6.1 Het klusbedrijf staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klusbedrijf, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
6.3 Het klusbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
6.4 Het klusbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het klusbedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het klusbedrijf openbaren en het klusbedrijf terzake deskundig moet worden geacht.
6.5 Het klusbedrijf is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klusbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet het klusbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal het klusbedrijf het werk onderbreken.
8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal het klusbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
8.4 Eventuele extra kosten, die het klusbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of het klusbedrijf bevinden.

 

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klusbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klusbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klusbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van het klusbedrijf vallen.

Artikel 11: Betaling

11.0 De opdrachtgever ontvangt direct na het werk een factuur per email met daarin werk, materiaal en bijkomende kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, e.d.) gespecificeerd.
11.0.1 De opdrachtgever betaalt direct na oplevering van de klus(jes) (het werk). Dit kan door middel van pin aan de 0800klusjesman of door het bedrag direct over te boeken aan 0800-klusjesman.
Na betaling (per pin) ontvangt de opdrachtgever een betalingsbewijs.
11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal er voor de klant een inlog op ons systeem worden opengesteld, waar de klant zelf kosten en ingezette uren kan monitoren. In overleg zal er wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever in de week van ontvangst worden betaald.
11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1.000,- of meer,  zal opdrachtgever direct 100% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot.
11.3 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft het klusbedrijf het recht om het werk op te schorten.

 

Artikel 13: Opschorting betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding zal de opdrachtgever zijn betalingen tot een redelijk bedrag (dat in redelijke verhouding staat met het geleverde) te voldoen.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klusbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 1) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid, direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden verhoogt het klusbedrijf de het openstaande factuur bedrag met € 45,= administratiekosten. Immers we hebben een aantrekkelijk tarief omdat u doorgaans direct per pin afrekent, dat scheelt u administratiekosten. Maar die rekenen we dan wel als u gebruik gaat maken van de administratie van 0800klusjesman.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door het klusbedrijf te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens het klusbedrijf terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door het klusbedrijf verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van het klusbedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens het klusbedrijf heeft voldaan.
15.2 Niet verwerkte materialen van het klusbedrijf blijven in eigendom van het klussenbedrijf.

Artikel 16: Retentierecht

16.1 Het klusbedrijf is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die het klusbedrijf heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van het klusbedrijf genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor klusbedrijf verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie

17.1 Het klusbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één half jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan het klusbedrijf zijn meegedeeld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Het klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.2 De aansprakelijkheid van het klusbedrijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
18.3 Het klusbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het klusbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het klusbedrijf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Het klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Geschillenbeslechting 
De rechter in de woonplaats van het klusbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het klusbedrijf het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
19.2 
Op elke overeenkomst tussen 0800-KLUSJESMAN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.